ראשי > מכרזים


מכרזים

מספר מכרז נושא / תאור תאריך פרסום

נוסח המודעה

מחיר ההשתתפות

מועד אחרון להגשה

הערה

2/12 הזמנת הצעות לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים 20.03.12

קישור למסמכי המכרז

1,000 ש"ח

25.04.12

12/2 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 16.04.12

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח ב' למכרז חודש אפריל

ללא עלות 29.04.12
12/3 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 05.06.12

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 16.06.12
12/4 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 09.06.12 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 18.07.12
12/5 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 26.08.12

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 09.09.12

12/6 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת
מכשור משומש
27.11.12 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 17.12.12
6/12 מכרז לקבלת הצעת מחיר לאספקה, התקנה, שדרוג, הפעלה ומתן אחריות ושירות למערכות שילוח פנאומטיות קיימות וחדשות במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות 16.12.12 קישור לנספח א' ללא עלות 30.12.12
13/1 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 12.3.13 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 07.04.13
13/2 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 20.6.13

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

קישור לכתב ויתור

ללא עלות 03.07.13
13/3 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 10.10.13

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 21.10.13
6/13 מכרז לקבלת הצעות מחיר לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים 16.10.13 קישור למסמכי המכרז 1000 ש"ח 29.10.13
13/4 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 2.12.13 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 17.12.13
01/14 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 17.02.14 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 02.03.14
02/14 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 11.05.14 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח
א'


קישור לנספח ב'
ללא עלות 20.05.14
04/14 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 04.08.14

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 07.08.14
05/14 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 22.10.14

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 28.10.14
06/14 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 25.12.14 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 05.01.15
01/15 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 18.02.15 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 25.02.15
02/15 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 18.05.15

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 25.05.15
03/15 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 07.05.15

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 09.07.15
04/15 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 02.09.15

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 17.09.15
05/15 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 02.11.15

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 10.11.15
01/15 שירותי שינוע והובלה עבור כללית הנדסה
רפואית בע"מ
23.12.15 קישור למסמכי המכרז 500 ש"ח 11.01.16
02/15 גלילי חמצן רפואי שונים 04.01.16 קישור למסמכי המכרז

מכתב הבהרה
750 ש"ח 13.01.16
01/16 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 18.01.16 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 25.01.16
01/16 מכרז למילוי גלילי חמצן רפואי שונים 09.03.16 קישור למסמכי המכרז

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מכתב הבהרה

נוסח מתוקן בעקבות מכתב ההבהרה
2500 ש"ח 29.03.16
02/16 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 14.03.16

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 27.03.16
03/16 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 07.06.16

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 16.06.16
05/16 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 26.09.16 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 05.10.16
בקשה לקבלת מידע על פתרון למחשוב הנייד של טכנאי החברה 13.10.16 קישור למסמך הבקשה

קישור לנספח א'
ללא עלות 13.11.16
02/16 מכרז לאספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' 26.10.16

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מכתב הבהרה

ללא עלות 22.11.16
01/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 29.01.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 02.02.17
05/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 27.04.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 04.05.17
01/17 מכרז לתחזוקה ושירות למקררים ולמקפיאים רפואיים מבוקרי טמפרטורה במוסדות שירותי בריאות כללית 08.06.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח ג'

הודעה על דחיית מועד הגשה

מכתב הבהרה

הודעה על דחיית מועד הגשה 24.07.17

מכתב הבהרה מס' 2

ללא עלות 02.07.17
06/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 28.06.17 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 06.07.17
07/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 27.07.17 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'
ללא עלות 03.08.17
02/17 מכרז לאספקה, אחסון, ניפוק והפצה של תכשירים למבוטחי שירות בריאות כללית במסגרת "כללית בית" 22.08.17 קישור למסמכי המכרז ללא עלות 19.09.17
08/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 07.11.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 15.11.17
03/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר ליישום מערך
מחשוב נייד מבוסס פריוריטי
10.12.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח ג'

קישור לנספח ט'

הודעה על תיקון תנאי הסף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכתב הבהרה

הודעה על דחייה נוספת של מועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז הבהרה 2

ללא עלות 04.02.18
01/18 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 18.03.18

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 27.03.18
07/18 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 01.08.18

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 12.08.18
מכרזים